Algemene voorwaarden

Inleidende bepaling

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door BIEKES via de webshop.
Het plaatsen van een bestelling op de website van BIEKES leiden tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
BIEKES behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen/verkopen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

Ondernemingsgegevens

Vervloesem
Fonteinstraat 20
3270 Scherpenheuvel – België
info@biekes.eu
0477 39 98 83 (tussen 9u en 20u)
BE0738947186

 

Artikel 1: Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling.
De klant en BIEKES komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van BIEKES hiervoor als een vermoeden van bewijs.
BIEKES behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:
• bij het niet voorradig zijn van een product,
• bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,
• bij overmacht.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Indien leveringskosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden BIEKES niet. BIEKES is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. BIEKES is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via mail.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door BIEKES. BIEKES kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Online betalingen gebeuren via de webshop en de klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: kredietkaart (VISA/Mastercard), bancontact/maestro, Paypall, overschrijving, betalen bij afhalen. Een bestelling wordt behandeld van zodra we akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde bankbetaling. Bij betaling met kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. BIEKES kan geen partij gesteld worden tussen de klant en de kaartuitgever. Voor betalingen per overschrijving van buiten België is het verplicht de IBAN en BIC code te gebruiken bij de betaling.
Betalingsgegevens:
Vervloesem
Fonteinstraat 20
3270 Scherpenheuvel
Rekeningnummer: ASPA IBAN BE53 9733 7918 4653
BIC ARSP BE 22
Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is BIEKES bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

BIEKES streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden binnen de week te verzenden na ontvangst van bevestiging van betaling. Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Indien een product niet in voorraad is wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.

Indien, in geval van problemen bij de bezorger, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt is de klant gehouden ons hiervan te informeren via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort BIEKES binnen de 10 werkdagen na het ontvangen van de informatie van niet-levering het betaalde bedrag terug op de rekening die BIEKES van de klant doorgekregen heeft.
Indien, in geval van leveringsproblemen bij de leverancier, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt informeert BIEKES de klant via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort BIEKES binnen de 10 werkdagen na het antwoord van de klant het betaalde bedrag terug op de rekening die BIEKES heeft doorgekregen van de klant.

Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. BIEKES kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren. Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveradres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft over op de klant.

BIEKES werkt voor België met Bpost en voor Nederland met DHL.

Artikel 6: Verzendkosten

België: €6.95 per pakket. Voor bestellingen vanaf €70 zijn verzendkosten gratis.

Nederland: €9 per pakket.

Wij leveren standaard aan België en Nederland.

Artikel 7: Herroepingsrecht

Een klant kan, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, een product omruilen. In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Wij vragen u in de e-mail aan te geven tegen welk product u uw aankoop wenst om te ruilen. Worden in geen geval teruggenomen:

- voedingsmiddelen;

- verkeerd gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen;

- licht versleten artikelen;

- geheel of gedeeltelijk versleten artikelen;

- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd;

- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt;

- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Indien u het product wenst om te ruilen tegen een product van een andere waarde wordt het saldo teruggestort/extra gefactureerd naargelang het geval. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product voor omruiling zijn ten laste van de klant. Bij omruiling zijn de verzendkosten van het opnieuw op te sturen product voor de klant.

Bij omruiling dient u de producten terug te sturen naar volgend adres:
BIEKES
Mevr. Sanne Vervloesem
Fonteinstraat 20
3270 Scherpenheuvel
België

Artikel 8: Garantie op fabricagefouten

Om een beroep te doen op de garantie van fabricagefouten, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen en de fout onmiddellijk na ontvangst te melden via mail aan BIEKES. Klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 9: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, BIEKES, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres,telefoonnummer, bankgegevens) zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten bestelling, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. De klant heeft voor alle gegevens recht tot inzage,verbetering of verwijdering. Hiertoe kan U zich steeds richten tot info@biekes.eu.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-ingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, BIEKES heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@biekes.eu.

Uw gegevens blijven in ons personeelsbestand bewaard zolang u klant blijft en een account hebt. Wenst u niet langer klant te zijn, dan kunt u uw account verwijderen door te mailen naar info@biekes.eu en wij zullen meteen uw gegevens verwijderen.

Artikel 10: Copyright

Op het merendeel van foto’s en beelden vertoond op de website van BIEKES is copyright van toepassing. Dit geldt voor alle afbeeldingen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn. Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van BIEKES. Indien u zonder voorafgaandelijke toestemming gebruik maakt van een foto van deze website, wordt u aangemaand het gebruik te staken en wordt een schadeclaim bij u ingediend.

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door BIEKES om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van BIEKES. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en BIEKES zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van Leuven bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant.
Een geschil kan worden voorgelegd aan de geschillencommissie via het ODR platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/